Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

HACCP Belgesi

HACCP (Hazard Analys of Critical Control Points ; Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) güvenli gıda üretiminin sağlanması amacıyla uygulanan bir sistemdir. HACCP Belgesi, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunmasını saglayan bir gıda güvenliği kavramıdır. Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçleri tanımlayan HACCP sistemi uluslararası ticaretin ön koşulu olarak ülkelerde uygulaması zorunlu yönetmelikler olarak yayınlanmış ve uygulanmaktadır.

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi'ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

HACCP NEDİR?

Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP, "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak adlandırılmaktadır. HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. İncelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkiyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır. HACCP uygulanırken, risk analizinin yanı sıra, kritik noktaların tespiti ve takibi de söz konusudur. Tüketiciye yönelik riskler, gıdanın mikro-biyolojik, kimyasal ya da fiziksel etkileşime maruz kalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kısaca HACCP, gıda odaklı bir kalite güvence sistemi olarak değerlendirilebilir. Gıda üretiminde tehlike analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve tehlikelerin giderilmesi esasına dayalı %100 gıda güvenliğini amaçlayan Gıda Üretim Sertifikasyon, Gıda Kalite ve Güvenlik Sistemi’dir.

Hammaddeden-tüketime risk oluşturabilen her bir noktanın ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip incelenmesiyle ile tehlike engellenir. 

HACCP bir sistemdir ve bilimsel çalışmalara dayanır.

HACCP'in Temel Prensipleri 

Bu sistem temelde son üründeki kontrole bağlı gecikmeler veya dönüşümsüz olumsuzluklar sonucu, geliştirilebilecek tehlikeleri engelleyen koruyucu önlemleri baştan belirlemeyi prensip edinmiştir. HACCP sisteminde uluslar arası uygulamalarda 7 temel prensip belirlenmiştir.

Bunlar;

 1. Tehlike analizleri; endüstride hammaddeden — işleme - üretim - dağılım ve tüketime kadarki bütün basamaklarda, ürüne göre potansiyel tehlikelerin tanımlanması gerekmektedir. Olası tehlikelerin önceden tahmin edilebilmesi, bunların kontrolleri veya önlenebilmesi bakımından önemli göstergeler yaratacaktır.
 2. CCP'lerin belirlenmesi; olası tehlikeyi veya tehlikeleri en aza indirebilmek tamamen engellemek veya ortadan kaldırabilmek işlevini hedefleyen kritik kontrol noktaları (CCP-Critical Control Point) niteliğindeki odakları / işlemleri / işlem basamaklarını belirlemektir. Bu noktalar, üretimde bir işleme basamağı olabileceği gibi. Hammaddenin üretim, hasat, nakliye, fabrika kabul, ön işlem, ürünün formülasyonu, bileşenlerinin ilavesi, işleme, depolama vb. herhangi bir evresinde olabilmektedir. 
 3. Kritik limitlerin belirlenmesi; her ürüne göre kontrol altına alınacak CCP basamakları için özgün kriterler ve hedef limitler belirlenmelidir. .
 4. Kontrol ve izleme; sistemi oluştururken, kontrolde esas olabilecek her CCP için uygulanacak işlem esaslarına ait detaylar kararlaştırılmalıdır ve listelenmelidir. Sistematik ölçümler, belirlemeler ve kontrol için önemli faktörler düzenli olarak dikkate alınıp, buna göre hareket edilmelidir.
 5. Düzenleyici eylem planı; CCP uygulamaları rutin kontrol mekanizması içine alınmalı ve buna yönelik düzenlemeler ve önlemler baştan geliştirilmelidir.
 6. Doğrulama; planlanan HACCP sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı, geliştirilen sistemin tamamlayıcı testlerle doğrulanması ve kanıtlanması koşuluyla kesinliğe kavuşturulmalıdır.
 7. Dokümantasyon; geliştirilen bütün işlemler ve kayıtlar, uygulama ve prensipler doğrultusunda kanıtlandıktan sonra, yazılı dokümanlar haline getirilerek rutin uygulamaya alınmalıdır.

7 adet HACCP Prensibi Vardır 

 • Bir tehlike analizi yapılmalı 
 • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP)
 • Kritik Limitlerin belirlenmesi 
 • İzleme prosedürlerinin kurulması 
 • Düzeltici Faaliyetlerin Kurulması 
 • Doğrulama Prosedürlerinin Kurulması 
 • Kayıt ve Dokümantasyon Prosedürlerinin Kurulması 

HACCP Faydaları

 • Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar. 
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
 • Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar. 
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar. 
 • Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
 • Ürün kalitesi gelişir. 
 • Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar. 
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
 • Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir. 
 • Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar. 
 • Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar. 
 • Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır. 
 • Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar. 
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.

HACCP Nedir

Açılımı Hazard Analysis and Critical Control Points olan gıda güvenliği konusunda üretim aşamalarını tek tek kontrol altında tutarak sistematik bir önleyici metod oluşturma olarak tanımlayabiliriz.. Türkçe karşılığı tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları olan sistemdir. Yeni oluşturulan gıda güvenliği yasası ile de gıda üreten işletmelere uygulanılması mecburi hale gelmiştir. Bu sistemle gıda güvenliğini etkileyen noktaların analizine üretim aşamasında kritik noktaların tanımlanması ve uygulanması amaçlanır.

HACCP sistemi aşağıda ki gibi aşamalarla sistemlendirilmiştir:

 1. Tehlike analizi,
 2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
 3. Kritik limitlerin oluşturulması,
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
 5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
 6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
 7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

HACCP sisteminin aktif uygulanması ile işyerinize aşağıda kazanımları sağlayabilirsiniz.

 • Daha memnun müşteri
 • Aldığı üründen daha emin müşteri,
 • Sistem sayesinde yanlış veya hatalı üretimi en aza indirerek malzeme ve iş gücü tasarrufu,
 • Çok daha kaliteli ürün,
 • Ürününüzden daha fazla emin olarak pazarlayabilme,
 • Toptancınıza veya direk müşterinize daha fazla güven duygusu,
 • Belgelendirme ile daha etkili bir reklam imkanı,
 • İlgili bakanlık tarafından yapılacak denetimlere daha hazırlıklı olma imkanı,
 • Müşteri memnuniyetine paralel olarak daha fazla müşteri,
 • Ürün ve işyerinizde daha fazla kontrol sağlama ve otokontrol imkanı,

 

Firmamız tarafından işyerinizde yapılacak denetimin ardından oluşturulacak plan çerçevesinde yapılacak uygulamalarla yukarıda bahsettiğimiz kazançlarınızdan çok daha fazlasını elde etmekle beraber gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından da risk oranı sıfıra yaklaştırılmış üretim imkanına kavuşacaksınız.

HACCP Nasıl Alınır

HACCP; “Hazard Analysis Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları)” kavramının kısaltılmış halidir.Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir.

HACCP PRENSİPLERİ

Bu sistem temelde son üründeki kontrole bağlı gecikmeler veya dönüşümsüz olumsuzluklar sonucu, geliştirilebilecek tehlikeleri engelleyen koruyucu önlemleri baştan belirlemeyi prensip edinmiştir. HACCP sisteminde uluslararası uygulamalarda 7 temel prensip belirlenmiştir. Bunlar;

1) Tehlike analizi yapılması: Endüstride hammaddeden işleme-üretim-dağılım ve tüketime kadarki bütün basamaklarda, ürüne göre potansiyel tehlikelerin tanımlanması gerekmektedir. Olası tehlikelerin önceden tahmin edilebilmesi, bunların kontrolleri veya önlenebilmesi bakımından önemli göstergeler yaratacaktır.

2) KKN (Kritik Kontrol Noktaları)'lerin belirlenmesi: Olası tehlikeyi veya tehlikeleri en aza indirebilmek tamamen engellemek veya ortadan kaldırabilmek işlevini hedefleyen kritik kontrol noktaları (KKN) niteliğindeki odakları/işlemleri/işlem basamaklarını belirlemektir. Bu noktalar, üretimde bir işleme basamağı olabileceği gibi hammaddenin üretim, hasat, nakliye, fabrika kabul, ön işlem, ürünün formülasyonu, bileşenlerinin ilavesi, işleme, depolama vb. herhangi bir evresinde olabilmektedir.

3) Kritik limitlerin belirlenmesi: Her ürüne göre kontrol altına alınacak KKN basamakları için özgün kriterler ve hedef limitler belirlenmelidir.

4) KKN (Kritik Kontrol Noktaları) için izleme sistem belirlenmesi: Sistemi oluştururken, kontrolde esas olabilecek her KKN için uygulanacak işlem esaslarına ait detaylar kararlaştırılmalı ve listelenmelidir. Sistematik ölçümler, belirlemeler ve kontrol için önemli faktörler düzenli olarak dikkate alınıp, buna göre hareket edilmelidir.

5) Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi: Bu faaliyetler, izleme prosedürleri belirli bir KKN'nin kontrol altında olmadığını göstermesi halinde yapılması gereken faaliyetlerdir. KKN uygulamaları rutin kontrol mekanizması içine alınmalı ve buna yönelik düzenlemeler ve önlemler baştan geliştirilmelidir.

6) Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması: Planlanan HACCP sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı, geliştirilen sistemin tamamlayıcı testlerle doğrulanması ve kanıtlanması koşuluyla kesinliğe kavuşturulmalıdır.

7) Dokümantasyon çalışmalarının yapılması: Geliştirilen bütün işlemler ve kayıtlar, uygulama ve prensipler doğrultusunda kanıtlandıktan sonra, yazılı dokümanlar haline getirilerek rutin uygulamaya alınmalıdır.

Etkin uygulanan HACCP ile kuruluşun kazandıkları:

 • Müşteri güveninin artmasını sağlar,
 • Tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar,
 • Önleyici yaklaşım ilkesine uygun çalışarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır,
 • Tüketici sağlığını riske sokabilecek kritik noktaları kontrol altına alarak, ürün kalitesini yükseltir,
 • Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,
 • Tüketici/müşteri, perakendeci ve hükümet organlarının güvenini arttırır,
 • Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir,
 • Düzenleme Makamları / Diger Gözetmenlerce Denetime Maruz Kaldığınızda Yardımcı Olur,
 • Yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar,
 • Müşteri talebine uygunluğu sağlar,
 • Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.

HACCP Kimler İçin Gereklidir

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

 • Kuruluşlar,
 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.
 • B) Dolaylı olan kuruluşlar
 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajanları,
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

Ekipmanların Unsurları

 • Gıda üretiminde ekipmanlarda dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerindendir. Ekipmanların gıda ile etkileşimi, gıdaya teması ve/veya gıdayı üretmeleri direk bulaşma ve önlem alınması gereken dikkat unsurudur. Aşağıda madde madde gıda üretimi için ekipman ve makinelerin taşıması gereken hususlar yer almaktadır:
 • Ekipmanın tasarımı ve yapımı, ondan proses için beklenen şekilde olmalı
 • Ekipmanın tasarımı ve yapımı temizlik, dezenfeksiyon ve bakımını kolaylaştıracak şekilde olmalı
 • Ekipmanın tasarım ve yapımı aşırı su yoğunlaşmasını önleyecek şekilde olmalı
 • Gıdayla temas eden bütün yüzeyler, düzgün satıhlı, aşınmaz, toksik olmayan, kırılma,çatlama,vb’si olmayan ve sık temizleme/dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalı
 • Gıdayla temas eden yüzeylerin kaplama malzemesi, boyası, kullanılan madeni yağ, vb gıdaya uygun olmalı (food grade)
 • Kuruluşun etkili bir bakım programı olmalı (önleyici) ve bakım kayıtları tutulmalı
 • Ekipmanların ve teçhizatın kalibrasyonu yapılıyor ve kayıtları tutulmalı.

HACCP Tarihçesi

HACCP, Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

HACCP, ilk olarak 1960'larda ABD'de Pillsbury firması tarafından ABD Ordusu ve NASA için 'sıfır hatalı' ürün üretimi amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Daha sonra 1970'lerden başlayarak da FDA (Food and Drug Administration-ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından resmi denetimlerde referans olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Önce sadece ABD'de uygulanan HACCP sistemi başta Avrupa Topluluğu olmak üzere diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve 14 Haziran 1993 tarihli 93/43/EEC "Gıda Maddelerinin Hijyeni" Direktifi ile Avrupa Topluluğu içindeki bütün gıda üretimlerinde HACCP uygulamaları zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye'de, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik “de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir ve yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP Yararları Nelerdir

HACCP Başlıca Yararları Şunlardır;

 • Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,
 • Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,
 • Haccp iso22000 gıda güvenliği hijyen kalite yönetim sistemi iso 22000 gıda hijyeniTüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması.
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
 • Ürün gen toplama riskinin azaltılması,
 • Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
 • Kanunlara uyumluluğun sağlanması,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • Çalışma ortamının iyileşmesi,
 • Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
 • Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
 • Ürün kayıplarının azaltması.
 • Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
 • Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorluklan karşılamada güvenirlik sağlaması,
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
 • Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
 • ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
 • Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
 • FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistemdir.

Neden Haccp Uygulaması

 • Yapılan çalışmalar sonucunda HACCP aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:
 • Türkiye’ de Gıda Üretim Sertifikasyonu’ nu almanızı ve Bakanlığın ilgili mevzuat ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı sağlar.
 • Gıda güvenliğini için etkili bir uygulama metodudur.
 • Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar.
 • Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntemdir.
 • Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler.
 • Ürünlerin kritik aşamalarını değerlendirme imkanı verdiği için güvenli olmayan  ürün üretebilme riskini azaltır
 • Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanmasını sağlar.
 • Pazar payının yükselmesini sağlar.
 • Esneklik ve tecrübeleri artırması; maliyetleri azaltıp kar oranlarını artırmasını sağlar.
 • Kontrolsüz üretimden doğan ürün kayıplarını azaltır.
 • Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım oluşturur.
 • Potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir.
 • Proses (Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir ) kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir. 
 • Kalite güvence sistemine kolaylıkla adapte olunmasını sağlar. 
 • Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışılmasını sağlar.

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.open="false"}

Bize Ulaşın