Posts tagged "ıso"

Iso 14001 Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

Iso 22000 Belgesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda zincirleri ve gerekli olan küresel harmonize gerekliliklerin yerine getirilmesi için bir çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

iso 9001 Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

 

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standard uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Nedir: Müşteri beklentilerinin (şimdiki ve gelecekteki) tamamının anlaşılması ve aşılmasına odaklanılması

Neden Önemli: Müşteri ve ilgili tarafların güveninin kazanılması ve süreklilik sağlanması, başarıyı da sürekli hale getirir.

Faydaları:o Müşteri değerinin artmasıo Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artmasıo Devamlılığı olan iş sayısının artmasıo Müşteri ağının geliştirilmesio Gelir ve pazar payını artırma

LİDERLİK

Nedir: Liderler, kişilerin kalite amaçlarına ulaşması ve katılımcı olması için amaç ve yön birliği sağlamalıdır.

Neden Önemli: Amaç ve yön birliğini yaratmak adına stratejileri, politikaları, süreçleri ve kaynakları dengeler.

Faydaları:o Etkinlik ve verimliliği artırmao Proseslerin daha iyi koordinasyonuo Kuruluşun fonksiyonları arasındaki iletişimi

ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI

Nedir: Değer yaratma ve sunma yeteneğini artırmak için, her seviyesinde yetkin, güçlendirilmiş ve bağlı çalışanların olması

Neden Önemli: Etkinlik ve verimlilik için her seviyede çalışanın katılımı önemlidir.

Faydaları:o İyileştirme faaliyetlerine çalışanların katılımını artırmao Kişisel gelişimi ve yaratıcılığı artırmao Çalışan memnuniyetini artırmao Gruplarda /takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşmao Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratmao Amaçlar için yaratıcı ve yenilikçi olma

PROSES YAKLAŞIMI

Nedir: Prosesler arası ilişkiler bir sistemin parçası olduğunda daha etkin verimli faaliyetlerle öngörülebilir ve tutarlı sonuçlara erişilebilir.

Neden Önemli: KYS birbiriyle ilişkili proseslerden oluşur. Sistemin ve performansının iyileştirilmesi ve sonuçların anlaşılması açısından önemlidir.

Faydaları:o Anahtar proseslere odaklanma ve iyileştirme fırsatlarını yakalamao Proses çıktılarının tutarlı ve öngörülebilir olmasını sağlamao Etkin proses yönetimi ile performansın iyileştirilmesi, kaynakların etkin kullanımıo İlgili tarafların güvenini sürekli kılma

İYİLEŞTİRME

Nedir: Başarılı kuruluşlar her zaman iyileştirme odaklıdır.

Neden Önemli: Bir kuruluşun mevcut performans seviyesinin sürdürülmesi, iç ve dış durumlarla ilgili değişiklere tepki verebilmesi ve yeni fırsatların yaratılması için iyileştirme önem arz etmektedir.

Faydaları:o Kurumsal yetenek, müşteri memnuniyeti ve proses performanslarında iyileşmeo Kök sebeplerin belirlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin izlenmesinde odaklanmao İyileştirme için sürekli öğrenmeo İnovasyon faaliyetlerinde artışo İç ve dış risk ve fırsatlara karşı hazırlıklı olma kabiliyetinde artı

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Nedir: Kuruluşlar sürekli başarı için ilgili taraflarla olan ilişkilerini yönetmelidirler.

Neden Önemli: İlgili taraflar kuruluşun performansı üzerinde etkilidirler. İlişkilerin yönetilmesi, performans üzerinde olumlu etki sağlar.

Faydaları:o İlgili taraflar ve ilişkilerin tanımlanmasıo Amaç ve değerlerin karşılıklı anlaşılmasıo Tedarik zinciri yönetiminde iyileşmeo Amaç, değer ve kaynakların paylaşılması, ilişkili risklerin tespit edilmesiDELİLE DAYALI KARAR VERME

Nedir: Karar vermenin veri ve bilginin analizine bağlı olarak yapılması istenen sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Neden Önemli: Delile dayalı veri analizi objektif ve güvenilir karar vermeyi sağlar.

Faydaları:o Karar verme sürecinde iyileşmeo Amaçlara ulaşma yeteneği ve proses performansında iyileşmeo Geçmiş kararların etkinliğini değerlendirme yeteneğinde artış

ISO 9001:2015 REVİZYON SÜRECİ

Bütün ISO standartları her beş yılda bir değişen şartlar açısından gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde güncellenir.ISO 9001 standardının revizyonundan ISO /TC 176 /SC2 komitesi sorumludur.ISO 9001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir.Taslak standartlar üzerinde 3 yıla yakın çalışmalar devam etmiş ve standarttın son hali ISO tarafından Eylül 2015’deyayınlanmıştır.

 

YYS DANIŞMANLIK olarak ISO 9001 Belgesi almak isteyen firmalara kurumlara ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemin kurulumu için eğitim, danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi alacak firmanın ISO 9001 Belgelendirme denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 9001 Sertifikasının firmaya kazandırılmasını sağlıyoruz.