• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Bölüm 1

YYS Belgesi

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLABİLİR?

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELERDİR?

a) Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

• İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

• İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme), . İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

• İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme),

• Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

• Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,

•Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,

• Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,

• Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

• Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme,

• Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi,

• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,

• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,

• Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,

• Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme. b) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar:

• İthalatta ve ihracatta eşya muayenesi ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,

• Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,

• Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,

• Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme. c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:

• Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,

• Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulabilme,

• Emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin yapılacak olması halinde, bu kontrolleri öncelikle gerçekleştirebilme,

• Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme.

TALEBE BAĞLI OLAN VE OLMAYAN KOLAYLIKLAR NELERDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün sağladığı kolaylıkların bazılarından yararlanabilmek için ayrıca bir başvuruda bulunmaya gerek yokken ve bunlar için herhangi bir ek koşul aranmazken, bazıları için başvuruda bulunmak ve ilave koşulları karşılamak gerekir. Bu durumlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Talebe ve ek şartlara bağlı olmaksızın bütün YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar Talebe ve ek şartlara bağlı olarak YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar

• Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme

• Daha az ve öncelikli olarak belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulma

• Eksik belgeyle beyanda bulunabilme

• Kısmi teminat uygulamasından faydalanabilme

• Yeşil hattan (taşıt üstü dâhil) yararlanabilme

• Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın taşıt üstü işlemden yararlanabilme

• İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ihracat yapabilme

• İzinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi, kapsamında taşımacılık yapabilme. İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ithalat yapabilme

• Götürü teminat uygulamasından faydalanabilme

• ATR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme

• Fatura Beyanı ve EURMED Fatura Beyanı düzenleyebilme

TALEBE BAĞLI OLAN KOLAYLIKLARA BAŞVURABİLMEK İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI ALINMIŞ OLMASI GEREKİR Mİ?

Talebe bağlı kolaylıklar için başvurular, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusuyla birlikte yapılabileceği gibi yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra da yapılabilir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI VERİLİRKEN HANGİ KOŞULLARA BAKILIR?

Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır:

• Güvenilirlik Koşulu

• Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu

• Mali Yeterlilik Koşulu

• Emniyet ve Güvenlik Koşulu

GÜVENİLİRLİK KOŞULU NASIL SAĞLANIR?

Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibi tarafından ciddi veya mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali yapılmamış olması gerekir. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suçtan dolayı ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması gerekir.

TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR OLMASI KOŞULU NASIL SAĞLANIR?

Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir.

MALİ YETERLİLİK KOŞULU NASIL SAĞLANIR?

Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir.

EMNİYET VE GÜVENLİK KOŞULU NASIL SAĞLANIR?

Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki özellikleri taşıyor olması gerekir;

• Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması,

• Eşyaya ve taşıma araçlarına izinsiz müdahaleleri önleyecek tedbirleri almış olması,

• Kendi otokontrolünü sağlıyor olması,

• Birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların nasıl iş yaptıklarını kontrol ediyor olması,

• Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması.

İLK BİR YIL KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına 21/05/2015 tarihine kadar sınırlandırma getirilmiştir. Buna göre; bu tarihe kadar başvuru yapacak kişilerce başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 5 Milyon Dolar tutarında ihracat yapılmış olması veya aşağıdaki belgelerden birinin ibraz edilmiş olması gerekir:

• Uluslararası taşımacı yetki belgesi,

• Kapasite raporu,

• Ekspertiz raporu,

•Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirdikleri ithalatın en az % 60’ının grup imalatçılarına devredildiğini gösterir rapor aslı.

HANGİ HALLERDE SERTİFİKA BAŞVURUSU YAPILABİLMESİ İÇİN EN AZ 3 YILDIR FAALİYETTE BULUNULUYOR OLMA ŞARTI ARANMAZ? 

Aşağıdaki hallerde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu yapabilmek için en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunuluyor olma şartı aranmaz.

Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda. - Sertifika sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından sertifika sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda.

BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

• Başvuru Formu

• Soru Formu

• Adli sicil belgeleri/beyan formları › T.C uyruklu ve/veya Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar için resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri › Varsa, sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar için imzalı Beyan Formu.

• Borcu yoktur belgeleri › Vergi borcu olmadığını gösterir yazı › SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı

• Mali durumunu gösteren YMM Raporu

• ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları 14) ISO BELGELERİ HANGİ ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR?Başvuru sahibince başvuruya eklenecek ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları;

• Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.

• Akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.

• Güncel olmalıdır. › En son revize edilen standart serisine göre düzenlenmiş olmalıdır.

 (Örneğin; bu kitabın yayınlandığı tarih itibariyle ISO 9001:2008 ile ISO 27001: 2013 güncel sertifikalardır.) › Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu tarihi itibariyle 3 yıldan eski olmamalıdır. . ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır. . ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvuru, başvuru formu doldurularak aranan belgelerle birlikte, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile göre aşağıdaki tabloda belirtilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSUNA YETKİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Orta Anadolu GTBM Ege GTBM GAP GTBM Doğu Karadeniz GTBM Aksaray Ankara Çankırı Çorum Karaman Kayseri Kırıkkale Kırşehir Konya Nevşehir Niğde Sivas Yozgat Afyon Aydın Burdur Denizli Isparta İzmir Manisa Muğla Uşak Adıyaman Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Elazığ Gaziantep Hakkâri Kahramanmaraş Kilis Malatya Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli Van Ağrı Amasya Ardahan Artvin Bayburt Erzincan Erzurum Giresun Gümüşhane Iğdır Kars Ordu Rize Samsun Tokat Trabzon

İstanbul GTBM Uludağ GTBM Orta Akdeniz GTBM Doğu Marmara GTBM Edirne İstanbul Kırklareli Tekirdağ Balıkesir Bilecik Bursa Çanakkale Eskişehir Kütahya Yalova Adana Antalya Hatay Mersin Osmaniye Bartın Bolu Düzce İzmit Karabük Kastamonu Sakarya Sinop Zonguldak

 BAŞVURU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

 Başvuru sonucunda statünün tanınıp tanınmayacağına ilişkin kararın verilmesi sürecinde şu aşamalardan geçilmektedir.

• Ön inceleme

• Yerinde inceleme

• Değerlendirme 4 Gerekli belgelerle Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır Başvuru Nasıl Değerlendirilir? Bölge Müdürlüğü ön inceleme yapar ve sonucu Genel Müdürlüğe gönderir 1 Yerinde inceleme yapılır ve rapor hazırlanır 2 Rapor üzerinde gerekli değerlendirme yapılır 3  Bölge Müdürlüğü tarafından sertifika düzenlenir

 ÖN İNCELEME NASIL YAPILIR?

Başvurunun yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce başvuruda ibraz edilen belgelerin tam olup olmadığına ve bu belgelerin eksik bilgi içerip içermediğine ön inceleme kapsamında bakılır. Bölge müdürlüğü, ön incelemeyi 15 iş günü içerisinde yaparak başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin tam olması halinde, ön inceleme formunu Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderir...

YERİNDE İNCELEME NASIL YAPILIR?

Yerinde inceleme yapılması için Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 10 iş günü içerisinde Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Sonradan Kontrolü Yönetmeliğince sonradan kontrol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş olan sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır.

Sonradan kontrol yetkilisince, başvuru sahibinin ticari faaliyetlerine ilişkin tesislerinde, kayıtların izlenebilirliği, emniyet ve güvenlik koşullarına uygunluk gibi hususlar yerinde inceleme kapsamında 

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan bilgileri değerlendirerek başvuru sahibinin sertifika almaya hak kazanıp kazanmadığını tespit eder. Genel Müdürlükçe, koşulların sağlandığının anlaşılması halinde, sertifikayı düzenlemek üzere, koşulların sağlanmadığının tespit edilmesi halinde ise başvurunun reddedilmesini teminen ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

YETKİLENDİRİLMİŞYÜKÜMLÜSERTİFİKASI NASIL DÜZENLENİR?

“TR/AEOF/”ibaresi ile “yıl /düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu /sıra numarasını” içerecek şekilde (örnek: TR/ AEOF/14/34/0001) bir sertifika numarası verilerek, ilgili Bölge Müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

BAŞVURULAR HANGİ HALLERDE DOĞRUDAN REDDEDİLİR?

Aşağıdaki durumlarda başvurular ön inceleme yapılmaksızın doğrudan reddedilir:

• Başvurunun yanlış bölge müdürlüğüne yapılmış olması,

• Başvuru formunun imzalanmamış olması,

• Başvuru dosyasında ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerinin olmaması,

• Sertifikası daha önce iptal edilmiş kişilerce üç yıl geçmeden yeni sertifika başvurusunda bulunulması,

• Başvurunun, onaylanmış kişi statü belgesinin veya eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin yetkinin iptalini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

• Başvuru tarihi itibariyle üç yıldan daha az süredir fiilen faaliyette bulunulması.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR?

Sertifika alındıktan sonra sertifikadaki kayıtlı bilgilerde ve sertifika kapsamı yetkilerde sertifika sahibinin talebi üzerine aşağıdaki değişiklikler yapılabilir.

a)      Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılması: Aşağıda yer alan bilgilerin sertifikada düzeltilmesi mümkündür.

• Ticaret unvanı, vergi numarası,

• Adresi,

• Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarası. b) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması: Aşağıda yer alan yetkilerin sertifika kapsamından çıkarılmaları veya gerekli koşulların karşılanması şartıyla sertifika kapsamına ilave edilmeleri mümkündür.

• Götürü teminat uygulamasından yararlanma izni

• Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında; › İhracatta yerinde gümrükleme izni › ATR düzenleme ve vize etme izni › Fatura Beyanı ve EUR-MED Fatura Beyanı düzenleyebilme izni

• İzinli gönderici yetkisi

• İzinli alıcı yetkisi

• İthalatta yerinde gümrükleme izni

SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Sertifika düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş günü geçerli hale gelir. Askıya alma, geri alma ve iptal yaptırımlarından herhangi biri uygulanmadığı sürece sertifikanın geçerlilik süresi sınırsızdır.

SERTİFİKA SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur;

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERCE HER YIL DÜZENLENCEK BELGELER NELERDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerince her yıl “soru formunun güncellenmesi” ve “yıllık faaliyet raporunun hazırlanması” gerekmektedir. Bu raporların hazırlanmasında sertifikanın düzenlenme tarihi esas alınır ve bu belgeler sertifika düzenleniş tarihinden itibaren on iki aylık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanır. 

YILLIK FAALİYET RAPORU NASIL DÜZENLENMELİDİR?

Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerce, 

 SERTİFİKA SAHİPLERİNİN KOŞULLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİ NASIL İZLENMEKTEDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği Sertifikanın geçerlilik süresi boyunca ...

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE İLİŞKİN YAPTIRIMLAR NELERDİR?

Sertifika sahiplerine sertifika ve sertifikaya bağlı hak ve yetkileri etkileyecek şekilde gümrük idaresince askıya alma, geri alma ve iptal olmak üzere üç tür yaptırım uygulanır.

SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI PROSEDÜRÜ NASIL İŞLETİLİR?

Sertifika aşağıdaki durumlarda askıya alınır;

SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASININ ETKİSİ NEDİR?

Sertifikanın askıya alındığı süre boyunca sertifika kapsamı hak ve yetkilerden yararlanılamaz. 

SERTİFİKANIN GERİ ALINMASI PROSEDÜRÜ NASIL İŞLETİLİR?

Sertifika aşağıdaki durumlarda geri alınır;

SERTİFİKANIN GERİ ALINMASININ ETKİSİ NEDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması durumunda, geri alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de geri alınır. Ancak geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

SERTİFİKANIN İPTALİ PROSEDÜRÜ NASIL İŞLETİLİR?

Sertifika aşağıdaki üç durumda iptal edilir;

SERTİFİKANIN İPTALİNİN ETKİSİ NEDİR?

Sertifikanın iptal edilmesi halinde sertifikaya bağlı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları iptal edilen firmalar 3 yıl süreyle sertifika başvurusunda bulunamazlar.

AYNI ANDA HEM ONAYLANMIŞ KİŞİ HEM DE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLUNABİLİR Mİ?

Hâlihazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanların onaylanmış kişi statü belgeleri, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaya ...

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.