Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

KOSGEB Belgelendirme Desteğini Nasıl Alırım?


Ön Şartlar:

- Genel Esaslarda Dikkat Edilecek Hususlar:

(1) İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek sadece belge için ödenen ücreti kapsar.

(2) Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez.

(3) Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.
Proğrama Başvurmak İçin İzlenecek Yol:

1. ADIM
KOSGEB Üyeliği


2. ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
1.Genel Destek Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
2.Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)

3.ADIM
3.Belgelendirme Desteği Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
4.Belgenin alındığı/alınacağı kurum/ kuruluşun belge konusu ile ilgili olarak TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi


Ödeme Talebi İçin Gerekli Evraklar:

1.Belgelendirme Desteği  Ödeme Talep Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
2.İşletme adına düzenlenmiş fatura / fatura yerine geçen belge,
3.İşletme tarafından fatura tutarının tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu,
4.Destek kapsamında alınan belge,
5.İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı
6.Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)


Sayfa Güncellenme Tarihi: Eylül 2016
Bilgi Notu:
Yukarıdaki bilgiler aşğıda belirtilen uygulama esasları dikkate alınarak çıkarılmıştır. Destek sürecine başlamadan önce uygulama esaslarını tamamen okumanızı öneririz.

8.11. BELGELENDİRME DESTEĞİ

8.11.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.
(2) Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.
(3) Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL'yi aşamaz.
(4) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.

8.11.2. Destek BaGvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adreSinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Belgelen
dirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

(2) Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

8.11.3. Ödeme

(1) İşletme, ekte yer alan Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.
(2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.
(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
(4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

e-Posta Gönder
 
(isteğe bağlı)