YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yerinde Gümrükleme İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya izinli alıcı tesislerinden yapabilme

105) İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME NEDİR?

İthalatta yerinde gümrükleme, eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin bu tesislerde yapılmasıdır.

106) KİMLER İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNE SAHİP OLABİLİR?

• Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış,

• Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olan,

• Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan:

- Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,

- Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

- Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak,

• Gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak,

• İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. Başvuru sahibi şirketin dış ticaret sermaye şirketleri, grup ithalatçıları gibi aracı kuruluşlar üzerinden yaptığı ithalat ve ihracat tutarları bu koşulun sağlanmasında dikkate alınmaz.

107) BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ve ithalatta yerinde gümrükleme başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgelerden birinin de ibrazıyla yetkili Bölge Müdürlüğüne yapılır.

• Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

• İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

• Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor aslı.

108) İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMİNAT GEREKİR Mİ?

İthalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için gümrük idaresine 500.000 Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir. Bu teminat götürü teminat türünden olup düşümsüz çalışmaktadır. Avro cinsinden verilmesi halinde yıllık olarak güncellenmesi gerekmez, diğer hallerde ise her yıl güncellenmesi gerekir. Bu teminat eşyanın ithaline ilişkin gümrük vergilerini kapsamamaktadır. Eşyanın ithalinde eşya sahibi tarafından kullanılmak üzere serbest bırakılmadan önce rejimi gereği teminata bağlanması gereken gümrük vergilerinin başka bir teminat kullanılarak teminata bağlanması, rejimi gereği ödenmesi gereken gümrük vergilerinin de ödenmesi gerekir. Ancak, Avro türünden iki milyon Avro tutarında götürü teminat yetkisi kapsamında teminat verilmiş olması durumunda, ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için ayrıca bir teminat verilmesi gerekmez.

109) İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMI EŞYAYI KİMLER TAŞIYABİLİR?

İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip kişinin eşyasını, izin kapsamında işlem yapılmak üzere, sadece izinli alıcı yetkisine sahip kişiler veya izinli alıcının yetkisi kapsamında taşımacılık hizmeti yaptırdığı kişiler taşıyabilir.

110) HANGİ EŞYA İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEMEZ?

• Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

• Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

• Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

• Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

• Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya, Bu izin kapsamında ithal edilemez. Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli izinler alınmalıdır.

111) İZİN KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

İzin kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir;

 İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir.

• Belirtilen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına uygun olup olmadığı gümrük idaresince incelenir.

• İnceleme sonucunda uygun bulunan tesislerden izin kapsamında işlem yapılmasına izin verilir.

112) BAŞKASINA AİT TESİSLER İZİN KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

 İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithal edilecek olan eşyanın ithalat işlemleri, firmanın ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş tesislerinde ya da ithalata konu eşyayı taşıyan izinli alıcının yetkisi kapsamında bulunan tesislerinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi grup ithalatçıları, aynı sektörde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş yükümlü olan grup imalatçılarının izin kapsamı tesislerinde ithalat işlemlerini gerçekleştirebilirler. Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup imalatçısı, her birinin ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli depolama alanı veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

113) İZİNDE YER ALAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İzin kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin izin kapsamından çıkarılması her zaman mümkündür. Ancak, sertifikanın veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan tesis ilave edilmesi talepleri kabul edilmeyecektir. İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde değişiklik aşağıdaki şekilde yapılır;

• Tesis eklenmesinin talep edilmesi halinde, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne başvurulur. Yerinde inceleme yapacak sonradan kontrol görevlisi görevlendirilmek üzere başvuru Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilir.

• İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisin, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılmak istenilmesi halinde, sadece güvenli depolama/park alanına bakılır. Bu durumda ve tesis içerisindeki güvenli depolama/park alanının değiştirilmek istenilmesi halinde, tesis Bölge Müdürlüğünce incelenir.

• Taşıması gereken koşulları kaybeden veya artık kullanılmayacak olan tesislerin, izin kapsamından çıkarılması talebinin firma tarafından gümrük idaresine bildirilmesi üzerine, bu tesisler ilgili bölge müdürlüğünce izin kapsamından çıkarılır.

114) İZİN KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİR?

İzin kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir. İzin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, gümrük idaresi tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

115)İZİN KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ DEPOLAMA ALANI NEDİR?

Güvenli depolama alanı, izin kapsamı tesislerde ithalat eşyasına gümrük müdürlüğü tarafından boşaltma izni verilmesinden sonra ithalat eşyasının boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı alandır. Eşya güvenli depolama alanına, boşaltma izni verilmesinden sonra konulur ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bu alanda bekletilir.

116) İZİN KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, güvenli depolama alanı özelliklerine sahip, ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan ve aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletilebileceği alandır. . İthal edilecek eşyanın ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması ve eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması, . İthal edilecek eşyanın 48 saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması. Eşya güvenli park alanına, gümrük idaresince beyannamenin tescil izni verilmesinden sonra konulur ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bu alanda bekletilir.

117) GÜVENLİ DEPOLAMA/PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli depolama/park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

• Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı,

• Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi,

• Yeterli aydınlatma düzeni,

• Giriş-çıkış kayıt düzeni.

118) İZİN KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

İzin kapsamında, sadece 4000 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş ve 4100-5100 rejim kodu ile dâhilde işleme rejimi dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın ithalat işlemleri yapılabilir. Ancak, bu izin kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz. Ayrıca, 4100 ve 5100 rejim koduyla işlem görmüş beyannameler kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

119)İZİN KAPSAMI EŞYANIN İTHALATINDA MÜHÜR KIRMA VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişinin izin kapsamı eşyasını, yalnızca izinli alıcı yetkisi sahibi taşıyabilir. Bu eşya tercihe göre izinli alıcının tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesislerinde boşaltılır. Eşyayı taşıyan aracın mührü her iki durumda da izinli alıcı tarafından kırılır.

120) İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEMENİN İŞLEM SÜRECİ NASILDIR?

1) İzinli alıcı tarafından giriş gümrüğünden izin sahibinin tesislerine eşyanın taşınması ve eşyanın tesislerde boşaltılması veya getirildiği taşıt üzerinde bekletilmesi: İzinli alıcı tarafından giriş gümrüğünde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra eşya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerine getirilerek varış bildirimi yapılır. Varış bildirimini müteakiben izinli alıcı yetkisi kapsamındaki gerekli işlemler tamamlandıktan sonra; -Eşya güvenli depolama alanına boşaltılır. Eşya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün değil ise ya da konteyner içerisinde getirilmiş ve ithalat işlemleri eşya konteynerden boşaltılmadan yapılmak isteniyorsa güvenli park alanına boşaltılır. Bu eşyanın ithalat işlemleri geçici depolama statüsünün başlangıç tarihini izleyen 20 gün içerisinde tamamlanır. - Eşya ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar güvenli park alanında araç üzerinde bekletilir. Bu eşyanın ithalat işlemleri gümrük idaresince beyannamenin tescil işlemlerinin başlatılması için izin verilmesini izleyen 48 saat içerisinde tamamlanır.

2) İthalata ilişkin beyannamenin tescili ve eşyanın kontrol türü işlemlerinin yapılması:

a) İthalata ilişkin beyannamenin tescili: Güvenli depolama/park alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin beyanname, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğü nezdinde tescil edilir.

b) Gümrük idaresine bildirim: Eşyanın ithalata hazır olduğu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir.

c) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının bildirilmesi: Gümrük müdürlüğünce, eşyanın hangi kontrol türünde işlem göreceği elektronik ortamda eşya sahibine bildirilir. Eşya yeşil veya kırmızı hatta işlem görür.

d) Eşyanın kontrol türüne göre ithalat işlemlerinin yapılması: - Eşyanın yeşil hatta işlem göreceği bildirilmişse: Eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanması sonrasında güvenli depolama/park alanından çıkışına izin verilir. - Eşyanın kırmızı hatta işlem göreceği bildirilmişse: Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından eşyanın bulunduğu tesise 3 saat içerisinde, zorunlu hallerde ise 6 saat içerisinde muayene ile görevli memur gönderilir. Muayene ile ilgili memurun eşyayı muayene etmesi ve beyanname ile eki belgeleri incelemesinden sonra eşyanın teslimine izin vermesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanması sonrasında eşyanın güvenli depolama/park alanından çıkışına izin verilir.

3) Eşyanın ithalat işlemlerinin tamamlanması: - Eşyanın güvenli depolama alanı ya da güvenli park alanında araçtan indirilerek işlemlerinin yapılıyor olması halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanmasıyla birlikte ithalat işlemleri tamamlanmış olur. - Eşyanın güvenli park alanında araçtan boşaltılmadan işlemlerinin yapılıyor olması ve bu eşyanın kırmızı hatta işlem görmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerinin ödenmesi veya bu vergilerin teminata bağlanmasıyla birlikte ithalat işlemleri tamamlanmış olur. - İthalat işlemleri araçtan indirilmeden yapılacak eşya yeşil hatta işlem görmüşse, güvenli park alanında yeşil hat işlemleri tamamlandıktan sonra, eşya güvenli park alanından çıkartılarak tesis içerisindeki başka bir yere boşaltılır. Eşya boşaltıldığı yerde izinli alıcı tarafından eşya sahibinin refakatinde transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilerle karşılaştırılarak incelenir.

• Yapılan kontrol neticesine beyana herhangi bir aykırılığın olmadığı tespit edilmişse transit rejimi sonlandırılmış ve eşya ithal edilmiş olur.

• Yapılan kontrol neticesinde beyana aykırılık tespit edilmişse, izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunulur. Gümrük müdürlüğü tarafından eşyanın bulunduğu tesise eşyanın kontrolü için memur gönderilir. Görevli memur gelene kadar eşya izinli alıcı tarafından emniyet altına alınır. Görevli memur tarafından yapılan kontroller neticesinde eşyanın teslimine izin verilmesi halinde, eşyanın ödenmesi veya teminat altına alınması gereken vergilerde farklılık olması halinde bu farklılık için mahsuplaşma da yapılmak suretiyle, eşya ithal edilmiş olur ve ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine teslim edilir.

İthalatta Yerinde Gümrükleme İş Akışı Özet beyan ya da transit beyanı kapsamında emniyet ve güvenlik kontrolleri tamamlanır Eşya ithalatta yerinde gümrükleme izni veya izinli alıcı yetkisi sahibi firmanın tesislerine taşınır. Kontrol edilen ve mührü kırılan araç, geçici depolama alanına alınır. Eşya yeşil hatta işlem görecekse, Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır. Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir Eşyanın vergileri ödenir veya teminata bağlanır Eşyanın geçici depolama alanından çıkışına izin verilir Gümrük idaresi eşyayı muayene eder İthalat beyannamesi tescil edilir ve eşyanın ithalata hazır olduğu bildirilir Eşya kırmızı hatta işlem görecekse

121) MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İZİN KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

 İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla gümrük idaresinin faal olmadığı zamanlarda da izin kapsamında eşya taşınabilir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde, bu işlemin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının ithalat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulması gerekir. Bu talep, yapılacak işlem; mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep ile; - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin, - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin, en geç bir saat öncesine kadar yapılır. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde yetki kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında sevk işlemi yapılamaz.

122) İZİN SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra yetki sahibi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur:

• Firmanın izne konu tesislerinde gerçekleştirilecek kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak,

• İthalata ilişkin beyanname eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

• Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle saklamak,

• Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtlara gümrük idaresine erişim hakkı tanımak ve istenildiğinde bu kayıtların bir kopyasını gümrük idaresine ibraz etmek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelemesine olanak tanımak,

• Güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, yetkili gümrük müdürlüğünü bu durum hakkında bilgilendirmek.