YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ

58) İZİNLİ GÖNDERİCİ KİMDİR?

İzinli gönderici, eşyanın transitine yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket (iç) gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, aracı kendi tesislerinde mühürleyerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk eden kişidir. İzinli Gönderici Eşyanın iç gümrük idaresine sunulmaksızın sınır kapısına sevk edilmesi Aracın izinli göndericinin tesislerinde mühürlenmesi

59) KİMLER İZİNLİ GÖNDERİCİ OLABİLİR?

Aşağıdaki koşulları karşılayan taşımacılar izinli gönderici olabilirler: • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olan, • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olan, • Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip olan.

Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olan.  En az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak, En az 500 özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak, Ø Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. • Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olan. • Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olan. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olmayan kişilerin bu kolaylıktan yararlanması mümkün değildir.

60) BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ile izinli gönderici başvuru formu doldurularak ve uluslararası taşımacı yetki belgesi eklenerek; • Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu sırasında yapılıyorsa, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun yapıldığı Bölge Müdürlüğüne veya, • Daha önceden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmış ise sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne, yapılır.

61) HANGİ EŞYA İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA TAŞINAMAZ?

Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya, • Bakanlıkça belirlenerek duyurulacak diğer eşya, Bu yetki kapsamında ihraç edilemez.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli izinler alınmalıdır.

62) İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA “RİSKLİ EŞYA” TAŞINABİLİR Mİ?

 İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören transit eşyasının “riskli eşya” olması halinde, bu eşya yalnızca kapsamlı teminatı, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı kapsayan izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

63) İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK ARAÇLAR VE TAŞIMA YAPTIRILABİLECEK DİĞER TAŞIYICILAR KİMLERDİR?

 İzinli gönderici yetkisine sahip olan kişi tarafından izin kapsamı eşya aşağıda belirtilen araçlarla taşınabilir; - Kendi mülkiyetinde olan araçlarla, - Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla. Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, izinli gönderici tarafından başka kişilerden de taşımacılık hizmeti alınarak yetki kapsamında taşımacılık yapılabilir. Yetki kapsamında taşıma yaptırılacak taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alınıyor olunması.  İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri aldığının kontrol ediliyor olması. Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcı tarafından Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin güvenilirliğe ilişkin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlanıyor olması.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başka bir kişiye bu şekilde yetki kapsamında taşımacılık yaptırılacaksa ya izinli gönderici yetkisi için yapılan başvuru sırasında ya da yetki alındıktan sonra taşıma yaptırılacak kişilerin gümrük idaresine bildirilmesi ve bu kişiler için gümrük idaresinden onay alınması gerekir.

64) İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN TAŞIMALARDA TRANSİT BEYANINDAN KİM SORUMLUDUR?

İzinli gönderici ister kendisi doğrudan taşımacılık hizmetini yerine getirisin isterse bunu başka bir taşıyıcıdan taşımacılık hizmeti alarak gerçekleştirsin, her zaman transit beyanını kendi adına vermesi gerekir ve her durumda verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olur.

65) YETKİ KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir; • İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir. • Belirtilen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına uygun olup olmadığı gümrük idaresince incelenir. • İnceleme sonucunda uygun bulunan tesislerden yetki kapsamında işlem yapılmasına izin verilir.

66) İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA BİR SEVKİYAT İÇİN BİRDEN FAZLA TESİSTE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli gönderici yetkisine sahip kişi aynı zamanda izinli alıcı yetkisine de sahipse o zaman bir araç/konteyner kapsamında çıkış gümrüğüne taşıyacağı eşyayı birden fazla tesisten yükleyebilir. Ancak, bu şekilde gerçekleştirilen işlemler sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir;
- İzinli göndericinin kendisine ait birden fazla tesisi,  Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, eşya sahibinin bir veya daha fazla tesisi.  Birden fazla eşya sahibi varsa bu eşya sahiplerinden, ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olanların bir veya daha fazla tesisi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Araç bir tesisten diğerine, son tesisten de sınır gümrüğüne götürülürken her bir taşımanın transit beyanı kapsamında yapılması, her bir tesis arası taşıma için ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

67) BAŞKASINA AİT TESİSLER YETKİ KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

 İzinli gönderici yetkisi almaya hak kazanmış kişiler, bu izin kapsamında kullanılmak üzere yalnızca kendi tesisleri için başvuruda bulunabilir. Ancak, izinli göndericinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasını taşıyacak olması durumunda, ihracat eşyasının yüklenmesi, taşıma aracının mühürlenmesi ve sınır gümrüğüne sevkiyatın başlatılması işlemlerini bu kişinin ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki tesislerinden de gerçekleştirebilir.

68) YETKİ KAPSAMINDA BULUNAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin yetki kapsamından çıkarılması her zaman mümkündür. Ancak, sertifikanın veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan tesis ilave edilmesi talepleri kabul edilmeyecektir. Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde değişiklik aşağıdaki şekilde yapılır; • Tesis eklenmesinin talep edilmesi halinde, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne başvurulur. Yerinde inceleme yapacak sonradan kontrol görevlisi görevlendirilmek üzere başvuru Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe iletilir. • Taşıması gereken koşulları kaybeden veya artık kullanılmayacak olan tesislerin, yetki kapsamından çıkarılması talebinin firma tarafından gümrük idaresine bildirilmesi üzerine, bu tesisler ilgili bölge müdürlüğünce yetki kapsamından çıkarılır.

69) YETKİ KAPSAMINDA YER ALAN TESİSLERDE GÜVENLİ ALAN/PARK ALANI DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, TESİS İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINA NASIL ALINIR?

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılmak istenilmesi halinde, yapılacak incelemede sadece izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak güvenli alan ya da güvenli park alanına bakılır. İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılmak istenilmesi durumunda ve tesis içerisindeki güvenli alan ya da güvenli park alanının değiştirilmek istenilmesi halinde, bu alanlar Bölge Müdürlüğünce incelenir.

70)YETKİ KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİR?

Yetki kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir. Yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, gümrük idaresi tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

71)YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ ALAN NEDİR?

Güvenli alan, ihracat eşyasının beyannamenin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı yetki kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır. Eşya güvenli alana, beyannamenin tescilinden sonra ve eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun gümrük idaresine bildiriminden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

72) YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, eşyanın araçta yüklü olarak bekletilmek istenilmesi halinde, yetki kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır. Eşya güvenli park alanına, beyannamenin tescilinden ve araca yüklenmesinden sonra, eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğunun gümrük idaresine bildiriminden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir. Eşya güvenli park alanına aşağıdaki durumlarda konulur. . İhraç edilecek eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması, . İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

73) GÜVENLİ ALAN/ GÜVENLİ PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli alan/güvenli park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: • Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı. • Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi. • Yeterli aydınlatma düzeni. • Giriş-çıkış kayıt düzeni.

74) YETKİ KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

 Yetki kapsamında, sadece “kesin ihracat” (1000) ve “dâhilde işleme rejimi” (3141-3151) dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Bu yetki kapsamında taşınacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

75) İZİNLİ GÖNDERİCİ MÜHÜRLEME YETKİSİNE SAHİP MİDİR?

İzinli gönderici eşyayı hareket (iç) gümrük idaresine getirmeyeceğinden ihracat eşyasını taşıyacak aracı kendi mühürleyebilecektir. Ancak, üzerinde seri numarası ve ayırt edici özellikler bulunan “özel tipte mühür” kullanılması gerekir. İzinli gönderici transit beyanına, kullanılan mührün kimliğini, tipini ve adedini kaydeder.

76)İZİNLİ GÖNDERİCİ, YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLAN KİŞİLER İLE A SINIFI VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNE SAHİP OLAN KİŞİLERİN HANGİ TÜR EŞYASINI TAŞIYABİLİR, EŞYANIN MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile. A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi, sahibi kişilerin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyası ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın, geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumlarda eşyanın kimin gözetiminde ve hangi tesislerde araca yükleneceği ile aracın kim tarafından mühürleneceği aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sadece ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin eşyasını taşırsa Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin veya izinli göndericinin tesisi. Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler. Diğer kişilerin eşyasını taşırsa Hangi tesiste yüklenir
? İzinli göndericinin tesisi. Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler.

77) İZİNLİ GÖNDERİCİ, YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLMAYAN KİŞİLER İLE A SINIFI VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN HANGİ TÜR EŞYASINI TAŞIYABİLİR, EŞYANIN MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

İzinli gönderici, yetkilendirilmiş yükümlü olmayan kişiler ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine dışındaki bir kişinin sadece aşağıda belirtilen eşyasını taşıyabilir; . “1000” rejim kodu ile işlem gören eşya, . Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşya, . “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyası. Bu durumda eşya izinli göndericinin gözetiminde ve izinli göndericinin tesislerinde araca yüklenir, araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

78) İZİNLİ GÖNDERİCİNİN İŞLEM SÜRECİ NASILDIR?

1) Tescil: İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından izinde yazılı hareket  müdürlüğünde elektronik ortamda tescil edilir. Tescil sırasında eşyanın hangi tesislerinden çıkış yapacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

2) Tescil numarasının izinli göndericiye bildirimi: İhracatçı tarafından, izin kapsamında taşınacak eşya izinli göndericiye teslim edilirken ihracat beyannamesinin tescil numarası da izinli göndericiye bildirilir.

3) Eşyanın güvenli alana alınması: Teslim alınan eşya izinli gönderici tarafından güvenli alana alınır. Güvenli alana girişi ve çıkışı yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar ihracat beyannamesinin sayı ve tarihi ile ilişkilendirilerek tutulur. Güvenli alana girişi yapılan eşyaya kesinlikle müdahale edilmez.

4) Gümrük idaresine bildirim: İhracat beyannamesinin tescili ve eşyanın güvenli alana alınmasını müteakip izinli gönderici tarafından eşyanın çıkışa hazır olduğuna ilişkin gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirimde bulunulur.

5) Kontrol türü bildiriminin beklenilmesi: Gümrük müdürlüğünce eşyanın çıkışına izin verilip verilmeyeceği, izinli göndericiye elektronik ortamda bildirilir. Kontrol türü bildirim süresi ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenerek izne yazılır. Bu süre azami 2 saattir. Eşya çıkışına izin verilmeden önce eşya, güvenli alandan ve tesisten çıkarılamaz.

6) Transit beyanının iletilmesi: Çıkış izninin verilmesi halinde, izinli gönderici tarafından ihracat eşyası araca yüklenerek ihracat beyannamesinin tescil numaralarını içeren transit beyanı elektronik ortamda gümrük müdürlüğüne iletilir.

7) Eşyanın tesisten çıkarılması: Eşyanın tesisten çıkarılması gümrük müdürlüğünce çıkış izninin verilip verilmemesine göre farklı işlemlere tabidir. • Gümrük müdürlüğü tarafından çıkış izninin verilmesi halinde, eşya yetki sahibinin gözetimi altında araca yüklenerek araç mühürlenir ve eşya doğrudan sınır gümrük idaresine sevk edilir. Eşya araç üzerinde bekletiliyorsa, araç mühürlenir ve eşya doğrudan sınır gümrük idaresine sevk  edilir. • Gümrük müdürlüğünce yapılacak risk analizine göre çıkış izni verilmeyerek eşyanın muayene edilmesinin gerekmesi halinde, eşya firmanın tesislerinde bulunan güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Bu durumda olumlu muayene sonuçlarına ulaşılması koşuluyla eşyanın sevk edilmesine müsaade edilir.

79) YETKİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK TRANSİT BEYANI TÜRLERİ NELERDİR?

Yetki kapsamında taşınacak eşyanın transiti, transit rejimine ilişkin gümrük beyannamesi(T1veyaT2transitbelgesi)veya TIR Karnesiyle de gerçekleştirilebilir. İhracatçı, eşyayı ve beyanname bilgilerini izinli göndericiye verir Eşya, izinli gönderici tesislerinde güvenli alana alınır Eşyanın çıkışa hazır olduğu gümrüğe bildirilir Gümrük tarafından risk analizi yapılır RİSK Riskli durum varsa, muayene yapılır Riskli durum yoksa, aracın çıkışına izin verilir Muayene sonrası aracın çıkışına izin verilir İzinli Göndericinin İş Akışı Ancak, TIR Karnesinin kullanılması halinde, TIR Karnesinin hareket gümrük idaresine eşyanın tesislerden çıkışından önce mühürletilmek suretiyle onaylatılması gerekmektedir.

 80) MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İZİN KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli gönderici uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır, dolayısıyla, gümrük idaresinin faal olmadığı zamanlarda da yetki kapsamında eşya taşınabilir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde, bu işlemin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulması gerekir. Bu talep, yapılacak işlem; mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep ile - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin. - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin, en geç bir saat öncesine kadar yapılır. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

81) YETKİ SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra yetki sahibi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.  İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak, Güvenli alana ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtlara gümrük idaresine erişim hakkı tanımak ve istenildiğinde bu kayıtların bir kopyasını gümrük idaresine ibraz etmek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak, • Özel mührün ve kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.