YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

YYS DANIŞMANLIĞI

Firmaların gümrük işlemlerinin; başlatılması ve belgelerin oluşturulması aşamasında, beyanname tescili öncesinde, cari işlemler esnasında ve beyannameler kapatıldıktan sonra (dosyalamadan önce) bir dizi kontrol mekanizması kurmaları, bu mekanizmanın nasıl işleyeceğinin, kontrol unsurlarının neler olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir.

Firma kendi dışında bir Denetim firması (Gümrük Müşavirlik firmaları, YGM vb. gibi) ile hizmet alımı yöntemiyle bu denetimi gerçekleştirebilecektir.

Firmada Kontrollerin ve denetimlerin yapılabilmesi için personelinizin yetkin hale gelmesi; gümrük işlemleri konusunda gerekli eğitimleri alması önem arz etmektedir. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilmekte, yerinde inceleme esnasında birimlerin hazır olup olmadıkları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu durumda Müfettişler bazen sorular sorarken bazende sertifika veya eğitim katılım belgelerini istemektedir. Biz bu belgeleri düzenleyip verebiliriz.

Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak gerekiyor.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü”

Yerinde izleme sırasında, sertifika sahibince dönem içerisinde gerçekleştirilen gümrük işlemleri de geriye dönük olarak Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen sonradan kontrole ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kontrol edilir.

Bu bağlamda YYS danışmanlığı kapsamında yaptığımız hizmetlere kısaca değinecek olursak;

1-      Gümrük mevzuatı konusunda eğitim verilmesi,

2-      Firmanın yaptığı cari işlemlerin anlık ve geriye dönük olarak kontrol edilip raporlanması,

3-      Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması,

4-      3 yılda bir yenilenecek olan soru formunun güncellenmesi,

5-      Firmaya yys ve gümrük mevzuatı kapsamında genel danışmanlık hizmeti verilmesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Nedir Bu Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Kim için Gerekli, Faydaları nelerdir?

Ülkemizde; üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışanlar ve ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan herkes için Türkiye’nin sanayicisi üreticisi ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor. Bu düzenleme ile ticarette yeni bir dönem başlıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış bir konum sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün esas hedefi; uluslararası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanmasıdır. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına  (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi vb)sahip firmalara veriliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ve ihracatçı firmaların ilk avantajı yerinde gümrükleme, bu uygulama ile eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü, ihracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük ihalesine sevk ediliyor. Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine ve gümrükte beklemesine gerek kalmıyor. Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma, hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf ediyor.

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı diğer avantaj birisi ise İzinli Gönderici;

İzinli Göndericide ise; firma gümrük işlemlerini kendi tesislerinde kolayca yapıyor. Aracı herhangi bir gümrüğe gitmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk ediyor. İzinli gönderici teminatıyla, büyük bir taşıma ağına sahip olmayan ihracatçılar, KOBİ’ler hızlı, kolay ve güvenli ticaret yapabiliyorlar.

İZİNLİ ALICI YETKİSİ

İzinli alıcı eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde sonlandıran kişidir.

 

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi (Yerinde Gümrükleme) ile almış olan ve onaylanmış firmaların mallarıyla ilgili gümrük işlemlerini, bu işlemleri firmaların gümrük idaresi yerine, kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir.

Bu hakka yalnızca “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan kuruluşlar faydalanabilmektedir.

İhracatta, yerinde gümrükleme ile beraber eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi lokasyonunda (tesislerinde) basite indirgenmiş yöntem ve kurallar çerçevesinde yapılmasıyla, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi sağlanmaktadır.

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yerinde Gümrükleme İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya izinli alıcı tesislerinden yapabilme

İthalatta yerinde gümrükleme, eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin bu tesislerde yapılmasıdır.

YEŞİL HAT UYGULAMASI

İhracatta Yerinde Gümrüklemenin Sağladığı Kolaylıklar
•   Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemleri tesislerden yapabilme imkanı sağlanmıştır       
(
Yeşil Hat).
•   2 saatlik «kontrol türü» bildirim süresi esas alınmıştır.
•   Güvenli depolama alanında inceleme olanağı sağlanmıştır.
•   Eşyanın ihracata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın
muayenesine 3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.
•   Önceden bildirilmesi koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•   Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması
sağlanmıştır.
•   İhracat beyannamesinin tescili ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından
eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil
edilmesi mümkün kılınmıştır.
•   Gerekli şartların sağlanmış olması, ilgili koşulların yerine getirilmiş olması, her türlü önlemin
alınmış olması, taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karı asgari düzeyde
emniyet ve güvenlik önleminin alınmış olması ve aksi bir bildirim yapılmaması koşuluyla eşyanın
mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı tesislerden  çıkışı sağlanmıştır.

İthalatta Yerinde Gümrüklemenin Sağladığı Kolaylıklar
•    Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerin tesislerden yapılabilmesi sağlanmıştır     
(
Yeşil Hat).
•    Üretime hızlı geçişi sağlamak üzere işlemleri en geç 48 saat içinde tamamlanacak eşya için
tesiste taşıt üstünde işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    2 saatlik kontrol türü bildirim süresi esas alınmıştır.
•    Varış bildirimini takiben azami 15 dakika içinde boşaltma izninin verilmesi sağlanmıştır.
•    Önceden bildirim koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    Eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılacak
gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.
•    İzinli alıcıya mühür kırma yetkisi verilmiştir.
•    Mührü kırılan eşyanın güvenli depolama alanında 20 gün bekletilmesine olanak sağlanmıştır.
•    Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    Konteynerlerin ve büyük hacimli eşyaların kapalı alan koşulu olmaksızın tesiste bekletilmesi
sağlanmıştır.
•    Eşyanın ithalata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın
muayenesine 3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.
•    Muayeneye tabi tutulacak eşya güvenli depolama alanında bekletilerek, muayeneye tabi
tutulmayacak eşya için güvenli depolama alanından çıkışına vergilerinin ödenmesi ya da
teminata bağlanmasıyla izin verilmiştir.
•    İzin kapsamı eşya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin dışında tutulmuştur.
•    Güvenli depolama alanında bulunan eşya elleçleme faaliyetine tabi tutulabilmesi sağlanmıştır.
•    İzinli alıcının aynı taşıma aracına birden fazla tesiste boşaltma yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    Yurt içinde taşıma aracının değiştirilmesine izin verilmiştir.
•    A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasının izinli alıcının tesisine taşınabilmesi sağlanmıştır.
•    İlgili şartların yerine getirilmesi koşuluyla izinli alıcı yetkisi kapsamında eşya mühürsüz olarak
getirilebilir

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahiplerine Doğrudan ve Dolaylı Faydaları

 • Gümrük idaresiyle daha iyi ilişkiler ve işbirliği artışı.
 • Piyasada güvenilir kişi olarak tanınma ve daha çok tercih edilme.
 • İş ilişkileri içinde olunan kişileri daha iyi tanıyabilme.
 • Sevkiyatlardaki gecikmelerde azalma.
 • Daha ileri düzeyde planlama.
 • Daha fazla müşteri sadakati.
 • Emniyet ve güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalış.
 • Hırsızlık vakalarında ve kayıplarda azalma.
 • Mala zarar veriliş vakalarında azalış.
 • Çalışanları daha iyi tanıyabilme.
 • Tedarik zinciri ortakları arasında güvenilirlik ve iletişim artışı.
 • Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
 • Sigorta masraflarının azalması.

 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmayan Kişilere ve Gümrük İdaresine Faydaları

 • Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi.
 • Gümrük idaresi tarafından riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha, etkin mücadele edilebilmesi.
 • Gümrüklerdeki, yığılmanın önlenmesi.
 • Gümrüklerdeki, eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması.

 
Uygulamanın Makro-Ekonomik Faydaları

 • Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması.
 • Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması.
 • Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi.
 • Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma.
 • Uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme.
 • Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi.
 • İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi.
 • Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması.

 Uygulamanın Uluslararası Faydaları

 • Maliyet azalışından ve süre kazanımından kaynaklı rekabet gücü artışı.
 • Yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme.
 • Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme.
 • Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma.
 • Yabancı yatırımcılar tarafından iş ortaklığında tercih edilme.
 • Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme.

Kaynak: http://www.gtb.gov.tr/

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE SAHİP OLABİLİR?

 • Ticari Kayıtlar İzlenebilir,
 • Mali Yeterliliğe sahip,
 • Güvenilir,
 • Emniyet ve Güvenlik Kriterlerini sağlayan,
 • En az üç (3) yıldır faaliyette bulunan,
 • 1 yılda 100 adet beyan etmiş olan (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit, T1 Beyanı)
 • Uzman personel istihdam eden,
 • ISO 9001 ve ISO 27001 belge sahibi,
 • Soru Formu Ek-2 doldurmuş olan (96 soru) (Her yıl Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince denetlerek güncellenir.)
 • Yerinde inceleme değerlendirme “Ek-7” formundan yeterli puanın alan,
 • 3 Yıllık YMM Mali yeterlilik raporu verebilen,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinden belirtilen Adli Sicil Kayıtları olmayan,
 • Vergi ve SGK borcu olmayan,
 • Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları sahip olabilir,
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni için;  “Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasına sahip kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla” yerinde gümrükleme izni verilir. İthalat için bu tutar 20 milyon ABD Dolarıdır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

 • Başvuru Formu,
 • Soru Formu,
 • Adli Sicil Belgeleri/Beyan Formları,
 • Borcu Yoktur Belgesi,
 • ISO 9001 VE ISO 27001 Sertifikaları,
 • Yeminli Mali Müşavir Raporu.
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ
İthalatta Yerinde Gümrükleme İzinli Alıcı Yetkisi Yeşil Hat Uygulaması
İhracatta Yerinde Gümrükleme İzinli Gönderici Yetkisi Ortak Transit

111 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Duyuru:

15.08.2017 Tarihinden İtibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgesi A, B Ve C Sınıfı Yerine Tek Tip Olarak Verilecek

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alan firmalar

.... Logistik A.Ş /  .... Giyim San.ve Tic.A.Ş /  .... Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş /  .... Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş /  ....Entegre Ağaç San.ve Tic.A.Ş

yetkilendirilmiş yükümlü statüsü soru formu

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar

yetkilendirilmiş yükümlü listesi

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası geçerlilik süresi

yetkilendirilmiş yükümlü ek 7

yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin gümrük genel tebliği

yetkilendirilmiş yükümlü yönetmeliği

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Bize Ulaşın